A.E.J. Kuhlman Accountant

Gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie maar ook bij hun nevenfuncties treden zij eerlijk en zorgvuldig op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven voor al onze dienstverlening.

Basisprincipes

Professionaliteit

Professioneel gedrag wil zeggen dat wij ons zodanig gedragen dat het accountantsberoep niet in een slecht daglicht komt te staan. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de relevante wet- en regelgeving in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Dit geldt evenzeer voor de private en adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountants ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Integriteit

Integriteit wordt in de VGBA omschreven als eerlijk en oprecht. Wij vinden “je staat voor wat je doet” ook een bruikbare omschrijving en handelen daar ook naar.  Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als richting collega’s en vennoten. Ons accountantskantoor is zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt gewaarborgd.

Objectiviteit

Wij mogen ons oordeel niet ongepast laten beïnvloeden, bijvoorbeeld door vooroordelen, belangentegenstellingen of ongepaste beïnvloeding door een derde. Met andere woorden: we zijn niet subjectief. In het kader van objectiviteit verwijzen wij ook naar hetgeen is opgenomen in het artikel “Onafhankelijkheid in het algemeen” elders in dit handboek.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Wij houden onze vakbekwaamheid op peil om de dienstverlening op adequate wijze uit te voeren. Het gaat daarbij om een kennis, inzichten en vaardigheden. Een professioneel-kritische instelling maakt hiervan onderdeel uit. Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door het voldoen aan permanente educatieverplichtingen. Wij houden tevens relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. In ons maandelijkse kantooroverleg komen relevante vaktechnische onderwerpen aan de orde.

Om invulling te geven aan zorgvuldigheid zorgen wij dat wij onze werkzaamheden nauwgezet, grondig en tijdig verrichten, met inachtneming van de van toepassing zijn wet- en regelgeving.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen. Iedereen binnen het accountantskantoor is gehouden aan deze beroepseis en om die reden is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen ons kantoor uitsluitend door of met toestemming van de leiding van het kantoor worden toegepast.

Uiteraard mogen de gegevens van cliënten niet voor eigen gewin worden gebruikt.

Praktische uitwerking

We verlenen onze professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes en door ons vastgelegde vaktechnische en professionele normen. Dit houdt onder meer het volgende in:

De hierboven genoemde punten zijn voorbeelden van maatregelen die ons helpen om de bedreigingen tegen de basisprincipes weg te nemen.

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.