A.E.J. Kuhlman Accountant

Privacy statement Accountantskantoor Kuhlman B.V.

Accountantskantoor Kuhlman B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Kuhlman is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. R. Kuhlman is te bereiken via onderstaande gegevens:

Accountantskantoor Kuhlman B.V.
Postbus 318
1180 AHĀ  Amstelveen
info@akuhlman.nl
020 641 67 35

Persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Kuhlman B.V. verwerkt persoonsgegevens van cliƫnten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliƫnten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieƫn:

 1. Cliƫnten;
 2. Sollicitanten;
 3. Salarisadministratie.

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

1. Cliƫnten

 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
  1. de identificatie;
  2. het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;
  3. het onderhouden van contacten met cliƫnten;
  4. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliƫnten;
  5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer en BSN van de betrokkene;
  2. kopie identificatiebewijs;
  3. andere dan de onder a tot en met b bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

2. Sollicitanten

 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
  1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
  2. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
  3. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
  4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer en BSN van de betrokkene;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;
  5. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
  6. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
  7. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beƫindiging ervan;
  8. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beƫindiging ervan;
  9. gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;
  10. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
  11. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

3. Salarisadministratie

 1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
  1. het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;
  2. het berekenen en vastleggen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
  3. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beƫindiging van een dienstverband;
  4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;
  5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;
  6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
  7. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
  8. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Accountantskantoor Kuhlman B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliƫnt overeengekomen doelen/dienstverlening.

Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

Wwft

Accountantskantoor Kuhlman B.V. is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om in sommige gevallen uw voorna(a)m(en) en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, aard, nummer en datum plaats van uitgifte van het document waarmee u zich heeft geĆÆdentificeerd (en in sommige gevallen een kopie van het document) te verzamelen en te verwerken. Accountantskantoor Kuhlman B.V. is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) en is in dat geval ook verplicht deze verzamelde informatie te verstrekken

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Accountantskantoor Kuhlman B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Accountantskantoor Kuhlman B.V. bewaartĀ persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĆ«n) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantskantoor Kuhlman B.V. verkoopt geen persoonsgegevens van cliƫnten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliƫnt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliƫnten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliƫnten. Accountantskantoor Kuhlman B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliƫnt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliƫnt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciƫle doeleinden.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Accountantskantoor Kuhlman B.V.Ā gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser vanĀ het gebruikteĀ apparaat. Accountantskantoor Kuhlman B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Accountantskantoor Kuhlman B.V. en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@akuhlman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummerĀ en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen Ć©Ć©n maand, op het verzoek.

Accountantskantoor Kuhlman B.V. wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantskantoor Kuhlman B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer R. Kuhlman. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.